access_time 25.01.2021 (09:03:52) person Admin

PLAMENJAČA KROMPIRA

PLAMENJAČA KROMPIRA – Phytophthora infestans


Značaj: Plamenjača spada u red najrasprostranjenijih I najštetnijih bolesti krompira u našoj zemlji. Često se javlja u epifitotičnim razmerama, kada izaziva i najveće štete, smanjujući prinos i pogoršavajući kvalitet krtole. Gubici zavise od vremenskih uslova, osetljivosti sorte, vremena pojave I intenziteta napada bolesti kao i od primenjenih agrotehničkih mera (sadnog materijala, plodoreda, hemijskih mera suzbijanja I dr.). Pored smanjenja tržne vrednosti, zaražene krtole brzo propadaju tokom čuvanja u skladištima.

Simptomi: Prvi simptomi plamenjače javljaju se na lišću, obično u vreme sklapanja redova krompira, krajem maja I početkom juna. Na zaraženom lišću nastaju vodenaste pege, tamno zelene boje. Na svežim pegama, sa naličja lišća, formira se beličasta navlaka od reproduktivnih organa (zoosporangije, konidije) parazita. Broj pega se u povoljnim uslovima brzo povećava, zaraženo lišće propada zbog čega usev izgleda kao da je vatrom spaljen. Plamenjača se javlja i na stablu u vidu tamnih pega koje se često međusobom spajaju. Bolest zahvata i krtole, na kojima nastaju krupne pege, tamne boje, nepravilnog oblika. Još izraženiji simptomi plamenjače javljaju se na unutrašnjim tkivima zaraženih krtola. Površinski deo ovih tkiva postaju rđastomrke boje.

Zaštita: Stvaranje i gajenje otpornih sorata predstavlja najekonomičniji način suzbijanja plamenjače. Mada nema potpune otpornosti, postoje razlike u stepenu rezistentnosti između gajenih genotipova krompira. Korišćenje zdravog sadnog materijala, plodoreda, uništavanje samoniklih biljaka I desikacija pre vađenja krompira su značajne mere u zaštiti krompira od ove bolesti. Za uspešnu proizvodnju krompira neophodna je redovna primena fungicida. Korišćenje neke od metoda prognoze i signalizacije vremena tretiranja useva ova zaštita može biti efikasna i racionalna. Pored preventivnih agrotehničkih mera, neophodna je zaštita biljaka primenom fungicida. Zaštita od plamenjače mora biti preventivna, sa kvalitetnom aplikacijom preparata na sve nadzemne delove biljaka. Na početku vegetacije, dok su biljke manje, a tada su obično i slabiji uslovi za pojavu plamenjače dovoljno je koristiti fungicide kontaktnog delovanja. U vreme intenzivnog porasta biljke, pred, tokom i nakon cvetanja, preporučuje se primena preparata bržeg sistemičnog delovanja.

PREPARATI REGISTROVANI ZA PLAMENJAČU U KROMPIRU

Preparat

Aktivna materija

Količina primene po ha

Karenca

Infinito

propamokarb + fluopikolid

1,2-1,6 l/ha

7

Shirlan 500-SC

fluazinam

0,3-0,4 l/ha

7

Revus® 250 SC

Mandipropamid

0,6 l/ha

7

Consento

propamokarb-hidrohlorid + fenamidon

1,8-2 l/ha

7

Bakarni oksihlorid-50

Bakarni o.h.

0,5-0,75%

7

Cuprozin 35-WP

Bakarni o.h.

2,75 kg/ha

7

CurzateR-WG

bakar-oksihlorid + cimoksanil

3 kg/ha

14

Moltovin

Bakar sulfat+cimoksanil

3 l/ha

10

Signum

boskalid + piraklostrobin

0,25 kg/ha

14

Equation pro-WG

cimoksanil + famoksadon

0,4 kg/ha

14

CurzateM-WG

mankozeb + cimoksanil

3 kg/ha

14

Sonar Z-72

cineb + metalaksil

2,5 kg/ha

14

Score 250-EC

difenkonazol

0,5 kg/ha

14

Acrobat MZ-WG

dimetomorf + mankozeb

2-2,5 kg/ha

14

Dithane M-45

Mankogal,

Makosav…

mankozeb

2-2,5 kg/ha

14

Electis 75-WG

mankozeba + zoksamida

1,5-1,8 kg/ha

14

Polyram-DF

Metiram

1,5-2 kg/ha

14

Fuzija

propamokarb-hidrohlorid + mankozeb

4 l/ha

14

Silueta

propamokarb-hidrohlorid + 301,6 g/l mankozeb

4 l/ha

14

Antracol WP-70

Propineb

1,5-1,8 kg/ha

14

Fantic M

Mankozeb+benalaksil

2,5 kg/ha

14

Ridomil gold

metalaksila-M + mankozeb

2-2,5 kg/ha

21


Komentari

expand_less